USLOVI REGISTRACIJE I RADA


1.   Ovaj sajt radi pod licencom izdatom od lokalnih nadležnih istitucija. Jedna od strana u opkladi je Organizator, u skladu dodeljenom koncesiom, sa druge strane učestvuje u opkladi Igrač.

2.   Kod svake zaključene opklade, Igrač potvrduje da je saglasan i da je upoznat sa poslednjom verzijom uslova klađenja, da ima 18 godina ili više te da nema nikakvih predznanja o rezultatu pojedinih sportskih dogadaja.

3.   Organizator zadržava pravo na to da u bilo kojem trenutku izmeni ove uvete i pravila. Nadopune i izmene pravila važe od trenutka kada su objavljeni na stranici. Korisnik je odgovoran za proveru eventualnih izmena, da bi se uverio da su sve promene uistinu napravljene.

4.   Organizator zadržava pravo odbiti opklade, poništiti oklade nakon prihvaćanja ili ograničiti visinu uplate, a za takve odluke nije obavezna iznositi razloge. Takođe, Organizator zadržava pravo da klijenata bez obrazloženja iskljuci iz cele ponude kladjenja.

5.   Organizator zadržava pravo na to da pre zaključivanja opklade promeni kvote. Kvote se ne mogu promeniti nakon što se zaključi opklada, što znači ostaju fiksne.

6.   Organizator ne snosi odgovornost za greške pri prenosu podataka. U posebnim slučajevima Organizator ima pravo ispraviti očigledne greške, kao npr. greške koje se tiču kvota ili sportskog događaja, itd. Ako se to ne učini, tada se sportski dogadaj obračunava prema kvoti 1,00. Uplata je isključivo ona koja je od strane Organizatora registrovana (potvđeni iznos).

7.   Igrač nema pravo zahtevati naknadu štete od Organizator (npr. naknadu zbog netačnog, odgodenog, manipuliranog ili neprikladnog prenosa podataka preko interneta), osim onda kada je takav zahtev posledica namernog čina ili nemara Organizatora.

8.   Ako se to zatraži od Igrača, on mora predati kopiju isprave za dokazivanje indentiteta sa fotografijom (kopiju pasoša, vozačke dozvole, lične karte).

9.   Pravni odnosi između igrača i Organizator podležu lokalnoj pravnoj regulativi. Kao sudska nadležnost za sve što direktno-posredno ili indirektno-neposredno proizilazi iz opklada, tj. učešća u igrama, nesuglasice, nadležan i zadužen je lokalni Sud.